ข้อกฏหมายที่ควรรู้สำหรับผู้ชื้อเเละผู้ขาย

มาตรา 472 
ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชำรุดบกพร่องอย่าง หนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติก็ดี ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา ก็ดี ท่านว่าผู้ขายต้องรับผิด
ความที่กล่าวมาใน มาตรานี้ ย่อมใช้ได้ ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือ ไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่

มาตรา 473 
ผู้ขายย่อมไม่ต้องรับผิดในกรณีดั่งจะกล่าวต่อไปนี้คือ
(1) ถ้าผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้ว แต่ในเวลาซื้อขายว่ามีความชำรุดบกพร่อง หรือควรจะได้รู้เช่นนั้น หากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้ แต่วิญญูชน
(2) ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้น เป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลา ส่งมอบและผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอื้อน
(3) ถ้าทรัพย์สินนั้นได้ขายทอดตลาด 

มาตรา 474 
ในข้อรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่อง

ถ้าทรัพสินที่ท่านรับไว้ในขณะนั้นท่านต้องไม่ทราบว่าทรัพย์สินที่ท่านได้สำหรุดเเต่ถ้าท่านไม่ตรวจสอบให้ดีก็จะกลายเป็นความประมาณไม่อาจเรียกให้ผู้ขายรับผิดได้ตาม473(2)ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้น เป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบและผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยมิได้อิดเอื้อน

สินค้าที่ท่านชื้อถ้าจะฟ้องร้องคิดดูให้ดีว่ามันคุ้มกับราคาของที่ท่านซื่อหรือไม่เเต่ถ้าท่านชื้อทรัพสินนั้นเพื่อไปขายต่อเพื่อกำไรจะเรียกได้เเต่เพียงค่าเสียหายหรือชื้อไปเพื่อเล่นเองก็เรียกให้ผู้ขายรับผิดได้ตามมาตรา 472

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

   -รับเปลียนสินค้าที่ชำรุดหรือแตกภายใน 3 วัน ค่าขนส่งค่าใช้จ่าย ทางร้านรับผิดชอบ

   -รถที่ใช้แบตหรือมีแบต รับประกันแบตเตอรี่ 6 เดือน นับจากวันได้ส่งสินค้า

   – ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง  ค่านำส่งสินค้ามายังร้านลูกค้าออกค่าใช้จ่ายทุกกรณี หรือนำสินค้ามาเปลี่ยนทีร้านได้เลยพร้อมใบรับประกัน หรือแจ้งเลขที ใบออเดอร์

    -กรณีแบตเสียชารจ์ไฟไม่เข้ารับประกันภายใน  7 วัน ทางร้านรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

    -ระบบไฟฟ้าหรือวงจรไม่รับประกันทุกกรณี

    – เฟืองรับประกัน 7 วัน

 **ลูกค้าที่ชื้อสินค้าจากทางร้านรับช่อมโดยไม่เสียค่าแรงหรือช่อมฟรี ยกเว้นค่าอะหลั่ย**